Privacy verklaring

Privacy verklaring

Als KM De Rochusvrienden vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 KM De Rochusvrienden

p/a Meerstraat 51 – 1852 BEIGEM

info@kmderochusvrienden.be

Ben je sympathisant van onze vereniging:

Uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail) worden door KM De Rochusvrienden vzw enkel verwerkt ten behoeve van het versturen van uitnodigingen van onze activiteiten. Om je niet nodeloos te overladen met mailings, beperken we dit tot de activiteiten die we zelf organiseren (4 a 5 per jaar).

Wens je de uitnodigingen niet langer te ontvangen, dan kan je jezelf uitschrijven bij elke mailing.

Ben je lid van onze vereniging:

Uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, geboortedatum en geslacht) worden door KM De Rochusvrienden vzw verwerkt ten behoeve van

Muzikanten worden daarnaast ook op de hoogte gebracht van activiteiten die te maken hebben met concerten en activiteiten van andere verenigingen. Leden kunnen desgewenst op deze bijkomende mailings inschrijven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• de administratie rond het reserveren van plaatsen op onze concerten
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Gegevens van onze leden worden aan onze koepelorganisatie VLAMO doorgegeven, en dit is om ervoor te zorgen dat je als lid verzekert bent.

Wij geven daarnaast nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KM De Rochusvrienden vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet betekent dit dat ze maximaal 1 jaar nadat ze het laatst gebruikt zijn uit onze beveiligde databank verwijderd worden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website).

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

KM De Rochusvrienden vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 2 april 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.